jrs足球赛事直播-jrs足球赛事app-

jrs足球赛事直播公司以投资建设运营体育事业为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续体育供应的基本使命jrs足球赛事app创建于1986年,从制造业起步,历经三十余年持续快速发展,已成长为涵盖化工、物流、农业、科技城、投资五大事业板块,横跨一、二、三产业的多元化现代企业集团,现有员工14000余是上中下游一体化的国际化体育公司,主要业务包括体育游戏开发、体育人员培训、体育产品销售、体育国际化经营等等,jrs足球赛事直播同时专注不同领域内容,打造精品栏目,并顺应技术发展趋势,推出网络直播等各种创新形式,

大兴机场的智能体验

大兴机场的智能体验

你看别人的脸,就是一张脸。北京大兴国际机场工作人员看你的脸,旁边则“唰唰唰”弹出你的姓名、航班号、座位号……伴随着北京大兴国际机场正式通航,这些有如科幻片的新科技纷纷上线,带给旅客全新的智能出行体验。

Khi b n nhìn khu n m t m t ng i, th ng tin b n có c ch là nh ng chi ti t trên khu n m t ó. Nh ng khi nh n viên s n bay qu c t i H ng B c Kinh nhìn khu n m t b n, thì màn hình bên c nh s hi n lên h tên, s hi u chuy n bay, s gh c a b n. Cùng v i vi c s n bay qu c t i H ng B c Kinh chính th c khai tr ng, nh ng c ng ngh th ng minh nh trong phim khoa h c vi n t ng này c ng ng lo t c a vào s d ng, mang l i cho du khách tr i nghi m th ng hành hoàn toàn m i.

AR眼镜自动识别你是谁

Kính th c t t ng c ng nh n di n khu n m t

中国东方航空公司给工作人员配备了AR眼镜,在迎客、候机、登机时可以快速地自动识别旅客,通过人脸识别,眼镜屏幕自动推送旅客的姓名、航班号、座位号等登机信息。这样一来,通过AR眼镜,可以精准提醒旅客及时登机;可以四处扫描寻找未登机旅客;可以迅速找到未登机旅客的行李。

H ng hàng kh ng China Eastern Airlines trang b cho nh n viên kính th c t t ng c ng AR, có th nhanh chóng và t ng nh n d ng hành khách khi ón, ch và lên máy bay. Th ng qua nh n d ng khu n m t, màn hình kính s t ng hi n th tên hành khách, s hi u chuy n bay và s gh trên máy bay. B ng cách này, th ng qua kính AR, có th nh c nh hành khách m t cách chính xác lên máy bay úng gi . Kính còn có th quét xung quanh tìm hành khách ch a lên máy bay, nhanh chóng tìm th y hành l c a hành khách ch a lên máy bay.

在无纸化出行后,如果你忘记了自己的座位号也没关系,进入客舱后,空乘人员戴的AR眼镜还会自动推送你的座位号,让你快速对号入座。

V i xu th “th ng hành kh ng gi y t ”, n u b n có quên m t s gh c a mình c ng kh ng sao, sau khi b n vào khoang máy bay, kính AR mà ti p viên hàng kh ng eo s t ng cung c p s gh b n nhanh chóng ng i úng v trí.

一张脸走遍机场

M i th t c s n bay u ti n hành th ng qua nh n di n khu n m t

在大兴国际机场,脸很重要,因为从值机、安检到登机,全程都可以使用人脸识别!只需进行一次性人脸注册,就可以实现全流程自助、无纸化通行。

T i s n bay i H ng, khu n m t r t quan tr ng, b i t t c quy trình u nh n di n khu n m t, t làm th t c “check in”, ki m tra an ninh n lên máy bay. Ch c n m t l n ng k th ng tin khu n m t, là có th th c hi n toàn b quy trình di chuy n m t cách t ng hóa và kh ng gi y t .

值机时,400余台自助值机和自助托运设备可以确保值机环节排队时间不超过十分钟。安检时,人脸识别等智能新技术每小时保障能力可以达到260人,比传统安检通道180人的过检能力提升了40%,可以确保通过安检的时间不超过五分钟。登机时,不用出示任何证件、纸质登机牌或者电子登机牌,人脸识别技术即可实现登机。

Khi làm th t c “check in”, h n 400 máy “check in” t ng và thi t b k g i hành l t ng có th m b o th i gian x p hàng làm th t c kh ng quá 10 phút. Khi ki m tra an ninh, k thu t nh n di n khu n m t m i b o m m i ti ng có th nh n di n 260 ng i, hi u su t t ng 40% so v i n ng l c ki m tra an ninh truy n th ng v i 180 ng i/gi , m b o th i gian ki m tra an ninh c a hành khách kh ng quá 5 phút. Khi lên máy bay, hành khách kh ng ph i xu t trình b t c gi y t , th lên máy bay gi y hay vé i n t , ch c n nh n di n khu n m t là có th lên máy bay.

安检行李秒查

Ki m tra an ninh siêu nhanh

在传统安检模式下,即使旅客使用电子登机牌,也要打开手机,让安检工作人员确认查验。而大兴国际机场的智能安检系统则直接连通机场离港系统,旅客只要最开始通过闸机时刷一下证件,系统就能自动调取旅客信息,无需出示登机牌。此外,双门闸机加上的人脸识别也防止了漏检或其他旅客尾随。

V i ch ki m tra an ninh truy n th ng, ngay c khi hành khách s d ng th lên máy bay i n t , thì c ng ph i m i n tho i nh n viên an ninh ki m tra xác nh n. Còn h th ng ki m tra an ninh t ng c a s n bay i H ng c k t n i tr c ti p v i h th ng xu t c nh s n bay, hành khách ch c n quét gi y t khi l n u tiên qua c ng ki m tra, h th ng có th t ng truy xu t th ng tin hành khách mà kh ng c n xu t trình th lên máy bay. Ngoài ra, h th ng nh n di n khu n m t t i hai c ng ki m tra c ng ng n ch n vi c ki m tra sót hành khách.

不仅如此,随身行李也会跟旅客精准匹配,避免拿错。行李筐底部设有“芯片”,投筐位上有阅读器,行李筐放上传输带,系统就自动激活;同时,传送带一旁的摄像头会动态抓拍人脸,再把行李信息和旅客绑定。一旦某件行李查验有问题,会被分拣到单独的区域,不耽误其他旅客通行时间,安检过程更加快捷。

Kh ng ch v y, hành l xách tay c ng c ki m tra cùng hành khách tránh b xách nh m. Bên d i khay ng hành l có g n chip t , c ng hành l i qua có m t u c, khi khay c t lên b ng chuy n là h th ng t ng kích ho t, ng th i, camera bên c nh b ng chuy n s t ng ch p m t ng i, sau ó g n th ng tin hành l v i hành khách. Khi hành l ki m tra có v n , s c a n khu v c riêng, kh ng làm trì ho n th i gian di chuy n c a hành khách khác, quá trình ki m tra an ninh c nhanh h n.

智能停车系统帮你停车

H th ng xe th ng minh

如果你选择自己开车前往机场,那么再也不用担心停车的难题。大兴国际机场是中国第一个实施自动停车系统试运行的机场,智能机器人停车系统能够让停车时间缩短至一分钟内。车主只需将车停在平台上,机器人就会抬起平台并将车辆运到空位,全自动又高效率。

N u b n t lái xe n s n bay, b n kh ng còn ph i lo l ng v vi c xe. S n bay qu c t i H ng là s n bay u tiên Trung Qu c tri n khai ch y th h th ng xe t ng. H th ng xe robot th ng minh có th gi m th i gian xe xu ng d i m t phút. Ch xe ch c n xe vào b n ng, robot s n ng b lên và di chuy n xe n ch tr ng, hoàn toàn t ng và hi u qu cao.

来源:荷花杂志

编辑:苏世钰

审核:黄诗林

监制:卢广才、何秋珊

出品:东兴市融媒体中心

admin